Петиції

Електронні петиції

Інтернет-ресурси Долинщини

Долинська райдержадміністрація Долинська міська рада - офіційний сайт
Долинська центральна районна бібліотека Краєзнавчий музей Бойківщина
ПРОСПЕКТ Спільнота долинян вконтакті
Солодка Долина Карпатський трамвай. Найкращий відпочинок в Карпатах
мотель в Долині

Урядові сайти

Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України

Лічильник

Онлайн трансляція

Онлайн трансляція

Оголошення

Вітаємо!

Головна » Районна рада » Виконавчий апарат районної ради » Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Додаток до розпорядження голови районної ради від 29.12.2006 № 130
Погоджено на зборах трудового колективу
виконавчого апарату Долинської районної
ради від 28 грудня 2006 року

 

І. Загальні положення

Правила внутрішнього трудового розпорядку у виконавчому апараті Долинської районної ради розроблені із врахуванням норм Конституції України, згідно якої громадяни України мають право на працю, оплату праці не нижчу встановленого  державою мінімального розміру.

У Правилах виписані основні принципи трудових відносин, обов’язки й відповідальність кожного працівника щодо добросовісної праці, дотримання трудової дисципліни, створення необхідних організаційних і економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, методів заохочення за сумлінну працю, застосування заходів дисциплінарного та громадського впливу до порушників установлених норм.

ІІ. Порядок прийому і звільнення посадових осіб  місцевого самоврядування, службовців і працівників

1. Прийняття на службу в орган місцевого самоврядування – виконавчий апарат районної ради здійснюється шляхом конкурсного відбору, виборів або за іншою процедурою, визначеною законодавством. Прийняття працівника на роботу на посаду, не віднесену до категорії посадових осіб місцевого самоврядування, та звільнення його з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

2. При прийомі на роботу працівник, відповідальний за кадри, зобов’язаний вимагати від особи, яка претендує на зайняття відповідної посади, пред’явлення таких документів:

а) трудової книжки, оформленої в установленому порядку. Особа, яка поступає на роботу вперше, подає довідку з місця проживання, а звільнені з лав Збройних Сил України – військовий квиток;

б) паспорта громадянина України відповідно до законодавства про паспорти.

Прийом на роботу без пред’явлення зазначених документів не допускається.

При прийомі на роботу на посаду посадової особи місцевого самоврядування особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до відділу правового, по роботі із зверненнями громадян, кадрової роботи та діловодства на ім’я голови районної ради заяву, до якої додається особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копії документів про освіту, декларація про доходи та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі й за кордоном, щодо себе і членів сім’ї. Забороняється вимагати від кандидатів на службу в орган місцевого самоврядування – виконавчий апарат районної ради – відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством України.

Особи, які працюють у виконавчому апараті районної ради чи зараховані до кадрового резерву і бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву.

Прийом на роботу оформляється розпорядженням голови районної ради, з яким посадова особа місцевого самоврядування або працівник ознайомлюється під розписку. В розпорядженні повинно бути вказано найменування посади (роботи) відповідно до переліку типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад або штатного розпису та умови оплати праці.

Особи, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування і підписуються під її текстом, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписуються під текстом попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про боротьбу з корупцією» та іншими  щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.

Особи, які призначаються на посади, віднесені до номенклатури посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з документами, що містять державні таємниці, можуть бути призначені на ці посади тільки після отримання ними такого допуску.

3. При поступленні на роботу посадової особи місцевого самоврядування (працівника), чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу відділ  правовий, по роботі із зверненнями громадян, кадрової роботи та діловодства районної ради повинен:

а) ознайомити його з посадовими обов’язками на новій посаді, умовами і оплатою праці, роз’яснити його права і обов’язки;

б) ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

в) провести інструктаж по техніці безпеки, гігієні праці, протипожежної охорони та інших правилах по охороні праці.

4. На всіх посадових осіб місцевого самоврядування, службовців і працівників, які пропрацювали більше 5 днів, ведуться трудові книжки в порядку, установленому діючим законодавством.

5. Закінчення трудового договору може мати місце тільки за умов, передбачених законодавством.

Посадові особи місцевого самоврядування, службовці та працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це голову районної ради письмово за два тижні. При розірванні трудового договору із поважних причин голова районної ради повинен розірвати договір у строк, про який просить працівник.

По домовленості між працюючим і головою районної ради трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працюючого у випадку його хвороби або інвалідності, які заважають виконанню роботи за договором, порушенням головою районної ради законодавства про працю та з інших поважних причин.

Розірвання трудового договору з ініціативи голови районної ради не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради.

6. В день звільнення відділ правовий, по роботі із зверненнями громадян, кадрової роботи та діловодства районної ради зобов’язаний видати посадовій особі місцевого самоврядування або службовцю чи працівнику його трудову книжку із внесеним записом про звільнення, а головному бухгалтеру провести з ним розрахунок по заробітній платі. Запис про причини звільнення в трудовій книжці повинен проводитися відповідно до формулювання в діючому законодавстві та з посиланням на відповідну статтю і пункт закону. Днем звільнення рахується останній день роботи.

ІІІ. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування, службовців і працівників

7. Посадові особи місцевого самоврядування, службовці та працівники зобов’язані:

а) працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження і вказівки своїх керівників, виконувати рішення районної ради та вищестоящих державних органів, утримуватися від дій, які перешкоджають іншим працівникам виконувати свої трудові обов’язки;

б) дотримуватись вимог по охороні праці, техніці безпеки, гігієні праці і протипожежній охороні, передбачених правилами та інструкціями;

в) вживати заходів щодо негайного усунення причин і умов, які перешкоджають або утруднюють нормальне виконання своїх службових обов’язків.

Крім того основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування є:

– додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

– забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;

– збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала відома їм під час виконання обов’язків служби в органах місцевого самоврядування, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

– постійне вдосконалення своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

– сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі.

Коло обов’язків (робіт), які виконує кожний працівник по своїй спеціальності, кваліфікації або посаді визначається згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, а також технічними правилами, посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку.

ІV. Основні обов’язки керівництва виконавчого апарату районної ради

8. Керівництво виконавчого апарату районної ради, в особі голови районної ради – керівника виконавчого апарату, або заступників голови районної ради, заступника керівника виконавчого апарату (керуючого справами):

– правильно організовує працю посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників, дбає, щоб кожний працював по своїй спеціальності і кваліфікації, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно до початку дорученої роботи був ознайомлений із завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого дня;

– забезпечує здорові і безпечні умови праці;

– забезпечує дотримання трудової дисципліни, вживає заходів впливу до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу;

– забезпечує належне технічне обладнання всіх робочих місць і створює на них умови праці, які відповідають правилам по охороні праці;

– приймає заходи по профілактиці виробничого травматизму, професійних та інших захворювань посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та працівників. У випадках, передбачених законодавством, своєчасно надає пільги і компенсації у зв’язку зі шкідливими умовами праці (скорочений робочий день, додаткова відпустка тощо);

– забезпечує систематичне підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та рівня їх економічних і правових знань, створює умови для поєднання роботи з навчанням.

З метою підвищення ефективності діяльності, посилення відповідальності за доручену роботу один раз на чотири роки проводиться атестація: посадових осіб місцевого самоврядування (крім виборних посад) під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, кваліфікація працівників.

V. робочий  час і його використання

9. Час початку і закінчення роботи та перерви для відпочинку і харчування встановлюється такий:

Понеділок, вівторок, середа, четвер – початок роботи о 8 00 год., закінчення роботи о 17 год. 15 хв., перерва – з 12 00 год. до 13 00 год., п’ятниця – початок роботи о 8 00 год., закінчення роботи о 16 00 год., перерва – з 12 00 год. до 13 00 год., вихідні дні – субота, неділя.

10. Під час робочого дня забороняється:

– відвертати увагу посадових осіб місцевого самоврядування, службовців і працівників від виконання ними своїх безпосередніх обов’язків, викликати або залучати їх до виконання громадських обов’язків та проведення різного роду заходів, не пов’язаних з основною діяльністю, крім випадків, передбачених законодавством;

– скликати збори, засідання і всякого роду наради з громадських питань.

11. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які затверджуються головою районної ради за погодженням з профспілковим комітетом чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків враховуються інтереси посадових осіб місцевого самоврядування, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, узгоджується між працівником і керівництвом районної ради.

Посадова особа виконавчого апарату районної ради, в обов’язки якої входить робота з кадрами, зобов’язана повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну, вести облік відпусток, що надаються працівникам.

VІ. Заохочення та успіхи в роботі

12. За успішне виконання трудових обов’язків та за інші досягнення в роботі застосовуються наступні заохочення:

1) відзначення Подякою голови районної ради;

2) виплата премії;

3) нагородження цінним подарунком;

4) нагородження спільною Грамотою голови райдержадміністрації та голови районної ради.

Заохочення застосовуються головою районної ради за погодженням із профспілковим комітетом виконавчого апарату районної ради. Заохочення оголошується розпорядженням в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників відповідно до правил їх ведення.

13. За особливі трудові заслуги працівники виконавчого апарату районної ради можуть представлятися до заохочення у вищі органи (нагородження грамотами, медалями, Почесними Грамотами, нагрудними значками, присвоєння почесних звань і звання кращого за професією).

VП. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

14. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання працівником покладених на нього трудових обов’язків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також інших заходів, передбачених діючим законодавством.

15. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів:

1) догана;

2) звільнення.

До посадових осіб місцевого самоврядування крім стягнень, передбачених трудовим законодавством, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

1) попередження про неповну службову відповідність;

2) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Звільнення в якості дисциплінарного стягнення може застосовуватися за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, передбачених посадовою інструкцією, положенням або  Правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника застосовувалися раніше заходи дисциплінарного стягнення, за прогул (в тому числі за відсутність на робочому місці більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

16. За прогул (в тому числі за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин голова районної ради застосовує один із таких заходів:

– дисциплінарні стягнення, передбачені п.15 цих Правил;

– зменшення щомісячної надбавки за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи на строк до трьох місяців;

– позбавлення премії за один місяць.

17. Голова районної ради має право замість застосування заходів дисциплінарного стягнення передати справу на розгляд трудового колективу або профспілкового комітету.

18. До застосування дисциплінарного стягнення голова районної ради від порушника трудової дисципліни повинен вимагати пояснення в письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується головою районної ради безпосередньо за виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

19. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано тільки одне дисциплінарне стягнення.

При застосуванні стягнення голова районної ради повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких було вчинено проступок і попередню роботу та поведінку працівника.

20. Стягнення оголошується в розпорядженні і повідомляється працівникові під розписку в трьохденний термін. В розпорядженні про застосування стягнення обов’язково вказуються його підстави. Розпорядження в необхідних випадках оголошується до відома всіх працівників виконавчого апарату районної ради.

21. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

22. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у відділах на видному місці.