Петиції

Електронні петиції

Інтернет-ресурси Долинщини

Долинська райдержадміністрація Долинська міська рада - офіційний сайт
Долинська центральна районна бібліотека Краєзнавчий музей Бойківщина
ПРОСПЕКТ Спільнота долинян вконтакті
Солодка Долина Карпатський трамвай. Найкращий відпочинок в Карпатах
мотель в Долині

Урядові сайти

Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України

Лічильник

Онлайн трансляція

Онлайн трансляція

Оголошення

Вітаємо!

Головна » Районна рада » Управління майном » Нормативні документи » Типовий договір оренди нерухомого майна (нежилих будівель, споруд, приміщень), що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

Типовий договір оренди нерухомого майна (нежилих будівель, споруд, приміщень), що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

Типовий договір оренди нерухомого майна (нежилих будівель, споруд, приміщень), що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

м.Долина                                                                             “____”___________20__року

 

Ми, що нижче підписалися

____________________________________________________________________

(Повна назва Орендодавця)

_________________________________________ надалі «Орендодавець» в особі

____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з одного боку,

(назва документа, N рішення районної ради)

та __________________________________________________________________

(повна назва  Орендаря)

надалі «Орендар» в особі ______________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________,

(статут, положення, довіреність)

з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

 

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець на підставі ____________________________________

____________________________________________________________________передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно (нежиле приміщення, будівлю, споруду) (непотрібне закреслити) (надалі – Майно), площею _____________кв.м, розміщене за адресою:  ____________________________________________________________________, на ________поверсі (ах)_____________________________________________

____________________________________________________ (будинку, будівлі)

___________________________________________________, що знаходиться на

балансі ______________________________________________________________

(повна назва Балансоутримувача)

 

1.2. Вартість майна згідно із звітом про експертну (незалежну) оцінку станом на “___”_______200__р. становить  ____ грн.______коп._______________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(сума прописом)

 

1.3. Майно передається орендарю з метою ___________________________

____________________________________________________________________

(цільове призначення)

1.4. Стан Майна на момент укладення договору (потребує / не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в акті приймання-передавання за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.

 

2. Умови передачі та повернення орендованого Майна

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акту приймання-передачі Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Орендар користується ним протягом строку дії Договору оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в звіті про експертну (незалежну) оцінку.

2.4. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем ____________________________________________________________________

(Орендодавцю або Балансоутримувачу)

Орендар повертає Майно Орендодавцю (Балансоутримувачу) аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю за цим Договором.

Майно вважається поверненим Орендодавцю (Балансоутримувачу) з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

2.5. Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.

 

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Долинського району, затвердженої рішенням Долинської районної ради або за результатами конкурсу на право оренди майна спільної власності району і становить без ПДВ за перший місяць оренди _________ 20__р. __________________грн._________коп.

У разі, якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди (при відсутності інформації про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції: “3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Долинського району, затвердженої рішенням Долинської районної ради або за результатами конкурсу на право оренди майна спільної власності району і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць за який є інформація про індекс інфляції) – _________ 20__р. _______грн._________коп.

Орендна плата за перший місяць оренди – ____________ 200__ р. визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за ________________________________________”.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.2. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду Майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Долинського району, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.

3.3. Орендна плата нараховується Орендарю, починаючи з дати підписання акту приймання-передачі. Останнім днем нарахування та сплати орендної плати є дата підписання сторонами акту приймання-передачі при поверненні майна Орендодавцеві або дата примусового виселення Орендаря.

3.4. Орендна плата сплачується Орендарем незалежно від наслідків його господарсокої діяльності щомісячно до 20-го числа поточного місяця на рахунок Орендодавця.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні, відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Долинського району з урахуванням пені в розмірі ___ облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.6. Орендар має право сплачувати орендну плату авансом за будь-який період в межах строку дії договору. Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться у відповідності до чинної Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Долинського району.

3.7. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж не входять до складу орендної плати.

3.8. У разі припинення (розірвання) Договору оренди  Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції, до державного бюджету та Балансоутримувачу.

4. Обов’язки сторін

Орендар зобов’язується:

4.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

4.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату та забезпечити ведення в орендованому приміщенні господарської діяльності за цільовим призначенням при умові наявності необхідних дозволів на початок роботи, а у визначених чинним законодавством випадках ліцензій та патентів.

4.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами протипожежної безпеки.

Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.

4.4. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна. Забезпечити належне утримання інженерних комунікацій, а у випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це балансоутримувача Майна.

4.5. Забезпечити Орендодавцю і  Балансоутримувачу  доступ  на
об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму
використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором

4.6. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше ніж на його вартість за звітом про оцінку на користь Орендодавця, в порядку, визначеному законодавством. Копію договору страхування надати Орендодавцю.

4.7. Щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного кварталу, надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати (копії платіжних доручень з відміткою обслуговуючого банку).

4.8. Самостійно сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг постачальникам таких послуг відповідно до укладених договорів з цими організаціями за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість їх надання або укласти договір з Орендодавцем (Балансоутримувачем) про відшкодування витрат на оплату комунальних послуг. Відшкодовувати Орендодавцеві (Балансоутримувачеві) витрати на утримання прибудинкової території та послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання, внутрішньобудинкових мереж пропорційно орендованій площі.

4.9. Орендар зобов’язаний на вимогу Орендодавця проводити звірку взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звірки.

4.10. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві  орендоване Майно (в місячний термін) у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

4.11. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

Орендодавець зобов’язується:

4.11. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.

4.12. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

4.13. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

5. Права сторін

Орендар має право:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.

5.3. Виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонту майна за письмовим дозволом Орендодавця.

5.4. Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за Договором оренди, після закінчення терміну Договору оренди має переважне право, за інших рівних умов, на укладення Договору оренди на новий термін, крім випадків, коли орендоване майно необхідно для потреб його власника.

Орендодавець має право:

5.5. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

5.6. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна, внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

5.7. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

 

6. Використання амортизаційних відрахувань

6.1. Амортизаційні відрахування на нерухоме майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні Балансоутримувач і використовує кошти на відновлення цього Майна. Право власності на Майно, придбане за рахунок амортизаційних відрахувань, належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.

6.2. Орендар зобов’язаний протягом дії Договору проводити необхідний поточний ремонт орендованого майна.

6.3. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення  поліпшень
Орендар подає заяву і матеріали згідно з Порядком надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району,  затвердженим рішенням районної ради.

6.4. У разі закінчення строку дії Договору оренди або при його розірванні Орендар зобов’язаний передати за актом приймання-передачі повернути об’єкт оренди Орендодавцю у стані, в якому перебував об’єкт оренди на момент передачі його в оренду з урахуванням зносу за період строку дії договору оренди та всіх здійснених Орендарем поліпшень, які неможливо відокремити від об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

6.5. Орендар вправі залишити за собою проведені ним за згодою Орендодавця поліпшення Майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

 

7. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. Орендодавець не несе відповідальності за збитки, нанесені Орендарю внаслідок аварії інженерних комунікацій, які входять в склад орендованого Майна, якщо вину Орендодавця не встановлено.

7.3. За майнові цінності, залишені Орендарем у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, Орендодавець відповідальності не несе.

7.4. В разі наявності у будівлі або споруді декількох Орендарів, Орендар несе відповідальність за належний технічний та санітарний стан цієї будівлі або споруди, їх фасаду, інженерних комунікацій та прибудинкової території пропорційно орендованій площі.

7.5. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

8. Особливі умови

8.1. Орендар не має права передавати свої зобов’язання за Договором та передавати Майно повністю або частково в користування іншій особі без письмової згоди Орендодавця.

Орендар не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про спільну діяльність, пов’язані з будь-яким використанням Майна іншою юридичною чи фізичною особою, а у разі необхідності укладання таких договорів може здійснювати тільки з дозволу Орендодавця.

У разі порушення цієї умови Договору Орендодавець має право ініціювати його дострокове розірвання в установленому порядку.

8.2. Дозвіл про передачу Майна (його частини) в суборенду надається рішенням районної ради.

8.3. Майно повинно використовуватися Орендарем тільки за цільовим призначенням, обумовленим п.1.3 цього Договору та відповідно до умов Договору. Дозвіл на зміну цільового використання об’єкту оренди надається рішенням районної ради.

9. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

9.1. Цей Договір укладено строком на ________________________, що діє з “___” _____________  20___ р.  до  “___”  ______________20___р. включно.

 

 

9.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку Договору.

9.3. Зміни і доповнення до Договору оформляються в письмовій формі і набувають чинності з моменту підписання сторонами. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

9.4. Одностороння відмова від Договору оренди не допускається.

9.5. У разі  відсутності заяви однієї із Сторін про припинення або  зміну умов договору оренди протягом  одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною Договору.

9.6. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря або перехід права власності на орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

9.7. Чинність цього Договору припиняється в разі:

  • закінчення строку, на який його було укладено;
  • приватизації орендованого майна Орендарем;
  • загибелі орендованого Майна;
  • ліквідації Орендаря – юридичної особи;
  • банкрутства Орендаря.

9.8. Договір оренди може бути розірвано за погодженням Сторін.

На вимогу однієї із Сторін Договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду, у разі невиконання Сторонамисвоїх зобов’язань; з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

9.9. Припинення або розірвання цього Договору не є підставою для відмови від виконання Орендарем своїх зобов’язань за цим Договором, які не були ним виконані в період дії Договору.

9.10. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9.11. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по два для Орендодавця і Орендаря.

 

10. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід’ємною складовою частиною. До цього Договору додаються:

– розрахунок орендної плати;

– звіт про оцінуку / акт оцінки Майна, що передається в оренду;

– акт приймання-передачі орендованого Майна;

– витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк,  не менший  ніж три роки).

 

11. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін:

Орендодавець                                                    Орендар

_____________________________                 _____________________________

_____________________________                 _____________________________

_____________________________                 _____________________________

(повна назва та його юридична адреса)                            (повна назва та його юридична адреса)

Розрахунковий рахунок_________                            Розрахунковий рахунок_______

Код ЄДРПОУ_________________                            Код ЄДРПОУ________________

тел.__________факс____________                           тел.__________факс___________

_____________________________                           ____________________________

(посада керівника)                                                               (посада керівника)

_____________________________                           ____________________________

(підпис керівника, (П.І.Б. керівника)                                             (підпис керівника, (П.І.Б. керівника)

 

 

 

М. П. М. П.

 

 

Для СПД – фізичних осіб:

прізвище, ім’я, по батькові (повністю),

число, місяць, рік народження, місце

народження, паспортні дані, місце

реєстрації, ідентифікаційний номер

фізичної особи.

 

 

Затверджено рішенням районної ради

від 18.08.2011  № 1288/201